Regulamin

REGULAMIN
„sobie…Rajskiego Domku”
(ul. Drwęskiego 13) (ul. Wiosenna 6)

 

I. CELEsobie…Rajskiego Domku

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem oraz wsparcie w jego prawidłowym i szybkim rozwoju.

2. Wspomaganie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

3. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

4. Przygotowanie Dziecka do bycia samodzielnym, odważnym i pewnym siebie.

II. ZADANIAsobie…Rajskiego Domku
1. „Sobie…Rajski Domek” (zwany dalej „Żłobkiem” ) specjalizuje się w opiece zdrowotnej i dydaktyczno-wychowawczej nad dziećmiod 20 tygodnia do 3 lat.(tj. do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia)2. Personel Żłobka zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wzbudza poczucie szacunku dla Rodziny i samego siebie.3. Żłobek stwarza warunki do uczestnictwa Dziecka w realizowaniu i wypowiadaniu się w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.4. Personel Żłobka pełni funkcję doradczą wobec Rodziny Dziecka. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych Dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej.
Informuje na bieżąco Rodziców o postępach Dziecka.

III. ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA do „sobie…Rajskiego Domku

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku jest:

· wypełnienie zgłoszenia w elektronicznym systemie Nabór,

· złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia Dziecka,

· akceptacja warunków Regulaminu Organizacyjnego,

· podpisanie umowy o świadczeniu usług opieki nad dzieckiem,

· wpłacenie opłaty wpisowej

2. Opłata wpisowa jest opłatą jednorazową i bezzwrotną płatna najpóźniej w dniu podpisania umowy.

IV. OGOLNE ZASADY POBYTU DZIECKA w „sobie…Rajskim Domku

1. Do Żłobka przyjmowane są tylko dzieci zdrowe (bez objawów chorobowych)
2. Dziecko może przebywać w Domku w godzinach jego funkcjonowania tj. od 7:00 do 17:30.
3. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Żłobka ,skutkuje pobraniem opłaty dodatkowej za każdą rozpoczętą godzinę zegarową w wysokości 35zł.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 50 % z zadeklarowanych dni opieki, w ciągu 2 następujących po sobie miesięcy, Placówka rozwiązuje umowę o opiekę bez wypowiedzenia za 3 dniowym uprzedzeniem.

V. ORGANIZACJAsobie…Rajskiego Domku

1. Domek otwarty jest codziennie w godzinach od 7:00 – 17:30.
2. Jedynymi osobami upoważnionymi do odebrania Dziecka są jego Rodzice lub opiekunowie prawni (ewentualnie osoby przez nich upoważnione w Karcie informacyjnej o dziecku).
3. W celu upoważnienia innej osoby do odbioru Dziecka Rodzice są zobowiązani do uzupełnienia Karty informacyjnej o dziecku.
4. W „sobie…Rajskim Domku” Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki i położne.
5. Pracownicy „sobie…Rajskiego Domku” nie podają Dzieciom lekarstw.
6. Rodzic ma obowiązek informować o nieobecności dziecka do godziny 10:00
7. Po okresie nieobecności dziecka związanej z chorobą wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do powrotu dziecka do Żłobka.

8. Czesne za pobyt Dziecka w Domku należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 5 dnia każdego miesiąca na podstawie informacji otrzymanej od dyrektora placówki. Wysokość czesnego reguluje cennik i nie zmienia się ono w związku np. z przerwą urlopową lub dniami wolnymi.

9. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice powinni poinformować Dyrektora Żłobka z minimum jedno miesięcznym wyprzedzeniem.

Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem następnego miesiąca.

10. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku obejmuje

· całodzienny pobyt dziecka w Żłobku;

· zajęcia dodatkowe, artykuły plastyczne;

· całodzienne wyżywienie dziecka;

· opiekę wykwalifikowanego personelu;

· ubezpieczenie NNW;

· pieluchy oraz środki higieny osobistej.

11. W żłobku zainstalowany jest system monitoringu, do którego rodzic otrzymuje dostęp
w ciągu 14 dni od rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka.

12. Organ prowadzący żłobek zobowiązuje się w okresie przerwy urlopowej do zapewnienia dziecku opieki w żłobku dyżurnym bez ponoszenia przez rodzica z tego tytułu dodatkowych opłat.