Regulamin

REGULAMIN
„sobie…Rajskiego Domku”
(ul. Drwęskiego 13) (ul. Wiosenna 6)

 

I. CELEsobie…Rajskiego Domku

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem oraz wsparcie w jego prawidłowym i szybkim rozwoju.
 2. Wspomaganie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 3. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 4. Przygotowanie Dziecka do bycia samodzielnym, odważnym i pewnym siebie.

II. ZADANIAsobie…Rajskiego Domku

 1. Żłobek specjalizuje się w opiece zdrowotnej i dydaktyczno-wychowawczej nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 lat. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Personel Żłobka zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wzbudza poczucie szacunku dla Rodziny i samego siebie.
 3. Żłobek stwarza warunki do uczestnictwa Dziecka w realizowaniu i wypowiadaniu się w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
 4. Personel Żłobka pełni funkcję doradczą wobec Rodziny Dziecka. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych Dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej. Informuje na bieżąco Rodziców o postępach Dziecka.

III. ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA do „sobie…Rajskiego Domku

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku jest:
 • wypełnienie zgłoszenia w elektronicznym systemie Nabór,
 • złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia Dziecka,
 • akceptacja warunków Regulaminu Organizacyjnego i Statutu Żłobka,
 • podpisanie umowy
 • wpłacenie opłaty wpisowej

2.Opłata wpisowa jest opłatą jednorazową, płatna najpóźniej w dniu podpisania umowy.

IV. OGOLNE ZASADY POBYTU DZIECKA w „sobie…Rajskim Domku

 1. Dziecko może przebywać w Żłobku do 10 godzin dziennie w godzinach jego funkcjonowania tj. od 7:00 do 17:30.
 2. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Żłobka ,skutkuje pobraniem opłaty dodatkowej za  każdą rozpoczętą godzinę zegarową w wysokości 80 zł.
 3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 50 % z zadeklarowanych dni opieki, w ciągu 2 następujących po sobie miesięcy, Placówka rozwiązuje umowę o opiekę bez wypowiedzenia za 3 dniowym uprzedzeniem.

V. ORGANIZACJAsobie…Rajskiego Domku

 1. Żłobek otwarty jest codziennie w godzinach od 7:00 – 17:30.
 2. Jedynymi osobami upoważnionymi do odebrania Dziecka są jego Rodzice lub opiekunowie prawni (ewentualnie osoby przez nich upoważnione w Karcie informacyjnej o dziecku).
 3. W celu upoważnienia innej osoby do odbioru Dziecka Rodzice są zobowiązani do uzupełnienia Karty informacyjnej o dziecku.
 4. W Żłobku Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki i położne.
 5. Pracownicy Żłobka nie podają Dzieciom lekarstw.
 6. W przypadku nieobecności Dziecka w Żłobku Rodzic zobowiązany jest powiadomić Żłobek do godz. 16.00 dnia poprzedzającego planowaną nieobecność lub najpóźniej do godz. 8.30 rano w dniu rozpoczęcia planowanej nieobecności
 1. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice powinni poinformować Dyrektora Żłobka z minimum jedno miesięcznym wyprzedzeniem.

     Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem następnego miesiąca.

 1. W Żłobku zainstalowany jest system monitoringu, do którego rodzic otrzymuje dostęp po zakończonym okresie adaptacji.

Pracownicy Żłobka zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zapewnienia Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

INFORMACJE DODATKOWE

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku obejmuje

 • całodzienny pobyt dziecka w Żłobku;
 • zajęcia dodatkowe, artykuły plastyczne;
 • całodzienne wyżywienie dziecka;
 • opiekę wykwalifikowanego personelu;
 • ubezpieczenie NNW;
 • pieluchy oraz środki higieny osobistej.
 • W żłobku zainstalowany jest system monitoringu, do którego rodzic otrzymuje dostęp
  w ciągu 14 dni od rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka.
 • Organ prowadzący żłobek zobowiązuje się w okresie przerwy urlopowej do zapewnienia dziecku opieki w żłobku dyżurnym bez ponoszenia przez rodzica z tego tytułu dodatkowych opłat.